ANBI-status

De Oecumenische Basisgroep Heerenveen is een ANBI-erkende instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De erkenning houdt in dat de bijdrage die u aan de Oecumenische Basisgroep Heerenveen overmaakt voor de Inkomstenbelasting kan worden aangemerkt als gift.

Hieronder publiceren wij de informatie in verband met de ANBI-status.

 

Contactgegevens

Rechtspersoon: “Stichting Oecumenische Basisgroep Heerenveen”

RSIN: 8188.76.955

Postadres: A.Koolhaas  Prof.dr.Cleveringastraat 8, 8442 LP Heerenveen

Plaats van samenkomst: Wijkcentrum  ‘De As”, Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen

Bankrekening: NL10RABO0152359230 t.n.v.  Oecumenische Basisgroep Heerenveen

 

Bestuur

Er is een Centrale Werkgroep die fungeert als bestuur. Deze werkgroep / het bestuur draagt zorg voor de huishoudelijke zaken van de Stichting. Hieronder wordt begrepen het organiseren van de jaarvergadering, het financiëel beheer, het beheer van de website, het vertegenwoordigen van de Stichting en het inschakelen van en maken van afspraken over de theologische ondersteuning.

De Centrale Werkgroep bestaat uit:  mevrouw Alie Buikema (voorzitter), dhr. Arie Brink (penningmeester), mevrouw Ali Koolhaas (secretaris) en mevrouw Rieki Kleinhesselink (lid).

De Centrale Werkgroep vergadert tenminste 1 keer per kwartaal.

Eén maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden voor alle leden / deelnemers aan de Oecumenische Basisgroep Heerenveen. Hierin legt de Centrale Werkgroep verantwoording af over de door haar uitgevoerde taken, wordt de planning voor het komende seizoen besproken wordt en worden, als dat aan de orde is, beleidszaken besproken.

 

Beloningsbeleid

De werkgroep werkt met louter vrijwilligers en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden doen hun werkzaamheden voor de Stichting vrijwillig. Mevrouw ds. Nel van den Briel ontvangt voor het leveren van de theologische ondersteuning een vrijwilligersvergoeding per viering ter hoogte van € 175.

 

Doelstelling:

Wat wil de Oecumenische Basisgroep Heerenveen?

  • Met elkaar omgaan op basis van respect voor ieders opvatting
  • Oecumenische vernieuwing
  • Integratie van geloof en samenleving, leren verwoorden wat het leven leefbaar en/of onleefbaar maakt en hieraan persoonlijke consequenties verbinden
  • Open staan voor elkaar en voor de wereld

De Stichting  Oecumenische Basisgroep Heerenveen wil een oecumenische beweging zijn en een mogelijkheid bieden aan mensen om op een kritische, inspirerende manier samen met anderen bezig te zijn met geloof en spiritualiteit.

 

Aktiviteiten

Centraal staan de vieringen die  iedere eerste zondag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus, plaats vinden.  Daarin is ruimte voor bezinning, en voor ieders eigen geloofsopvatting.  Tevens voor het delen van lief en leed en er is een collecte ten bate van een goed doel.  Er is een website waar men de nodige informatie kan vinden en waar de leden en andere belangstellenden uitgenodigd worden om de vieringen te bezoeken. De vieringen en bijeenkomsten worden gehouden in het wijkcentrum De As. De vieringen worden voorbereid door een groepje van drie of vier leden ondersteund door een theoloog. De theoloog ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Verder werkt de basisgroep  met louter vrijwilligers.

Daarnaast is er jaarlijks  een leerhuis, met een actueel, maatschappelijk of theologisch thema, soms aangedragen door een inleider, soms aangedragen door de groep.

Zie hier voor het jaarverslag van onze activiteiten in 2021

 

Financiën

De kosten van de Stichting worden volledig gedekt door de bijdragen van de leden / deelnemers. Hieronder treft u het financieel jaarverslag 2021 aan van de Stichting.

Financieel Jaarverslag 2021:

Inkomsten € 2905
Giften  € 1369
€4274
Uitgaven
Giften doorbetaald €3003
Vrijwilliger € 1700
Huur en consumpties € 1189
Diversen €562
Bankkosten € 120
€ 6574 -€ 4274
Afname Banksaldo 2020 € 2300